แจ้งข่าวดี ครม.มีมติจ่ายว่างงาน ผู้ประกันตน

เป็นอีหหนึ่งข่าวดีสำหรับ ผู้ประกันตนเมื่อวันที่ 15 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบต ามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้ขย ายความครอบคลุมผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกันตนที่ว่างงานจากผลกระทบสถานการณ์การแ พร่ร ะบา ด สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในอัตราร้อ ยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

รายละเอีย ดมีดังนี้

ในกรณีผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิด ผู้ ติ ดเ ชื้ อ

(ครม.ได้มีมติเห็นชอบให้ขย ายความครอบคลุม) ในกรณีผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้ และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ไม่ว่านายจ้างจะหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการต ามคำสั่งของทางราชการ ผู้ประกันตนมีสิ ทธิรับเงินก รณีว่างงานร้อ ยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน เช่นกัน

โดยหลังจากนี้ กระทรวงแรงงานจะได้เร่งดำเนินการต ามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษา และประกาศให้มีผลใช้บังคับโดยเร็วต่อไป เพื่อบร รเทาความเดื อ ดร้อ นของผู้ประกันตนในช่วงสถ านการณ์แ พ ร่ ระบ าด อย่างเต็มที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากมติ ครม.ดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกจ้างในธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง

ซึ่งเบื้องต้นสำนักงานประกันคม (สปส.) คาดกา รณ์ว่าจะมีประมาณ 7 แสนคน โดยอัตราเงินว่างงานที่จะได้รับจากกองทุนว่างงาน เฉลี่ยอ ยู่ที่ประมาณเดือนละ 7,000-8,000 บาท ซึ่งขณะนี้กองทุนประกันว่างงานมีเงินรวม 1.6 แสนล้านบาท